Алесь Сянкевiч.

17 снежня 1921 года кіраваць медыцынай маладой белару­скай рэспублікі ўпершыню прызначаецца беларус. Праўда, з амерыканскім дыпломам. На пасадзе народнага камісара аховы здароўя Алесь Сянкевіч пратрымаецца восем месяцаў…

 

Памятаеце, як у рамане «На ростанях» Якуб Колас апісвае сустрэчу Садовіча з Лабанові­чам? Першы аклікае другога семінарскай мя­нушкай: «Стары!» Той азіраецца — і бачыць земляка-аднакашніка, які «ідзе-калыхаецца, чамадан з распёртымі бакамі тарабаніць», грыміць басістым смехам на ўсю станцыю. «Не смейся, Бас, бо ў сківіцу дам!» — жартуе Лабановіч, таксама назваўшы таварыша па мянушцы. Абодва — настаўнікі, год як «з се­мінарскіх скур павылузваліся». Для вяскоў­цаў яны «педагогі!», «святыя мучанікі за ідэю народнай асветы» (хоць гэта крыху з іроніяй), «лепшыя людзі ў свеце», «галубчыкі», «соль зямлі» (вось гэта ўжо цалкам шчыра), у той час як мясцовы фельчар — і «трубка гутапер­чывая», і «рыцынная душа», і «п’яўка».

 

Лабановіча Якуб Колас піша, натуральна, з сябе. А Садовіч — гэта Алесь Сянкевіч.

 

Першы паварот

 

Яны сапраўды землякі-аднакашнікі. Адзін з Мікалаеўшчыны, другі нарадзіўся ў Акін­чыцах, зусім побач. Амаль аднагодкі. Ра­зам вучыліся ў Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі. І мянушка Бас не прыдумка, са­праўдная. Раней, чым у рамане «На роста­нях», Якуб Колас «прапіша» Алеся Сянкевіча ў п’есе «Забастоўшчыкі», створанай паводле рэальных падзей — нелегальнага з’езда на­стаўнікаў, які адбыўся ўлетку 1906 года ў ва­коліцах Мікалаеўшчыны, паміж дубамі, над Нёманам, ва ўрочышчы за ляском. У «Заба­стоўшчыках» Алесь Сянкевіч — Бас-Грэнка. Відаць, і праўда адметны голас быў у наша­га наркамздрава канца 1921-га — першай паловы 1922 года.

 

Вось ён, яшчэ настаўнік, на палатне Кіма Шастоўскага — выяве ўдзельнікаў той са­май нелегальнай настаўніцкай сходкі, якая для складання пратакола перамясцілася ў школу. За сталом сядзіць Канстанцін Міц­кевіч, ён жа Якуб Колас, а Сянкевіч стаіць у яго за спінай у позе незадаволенасці і за­сцярогі — скрыжаваўшы рукі на грудзях. Той самы момант, калі «наехалі стражнікі», як запісаў ва ўспамінах Сянкевіч. Праз імг­ненне пасля таго, як Бас-Грэнка сказаў, што «на гарызонце нідзе ніякага чорта не відаць, усё спакойна» і ўвогуле «чорт яе бяры з паліцыяй» — абы пратакол ім у рукі не тра­піў. Імгненне таму дзверы з шумам пары­віста адчыніліся — і вось ужо «высокі, тон­кі, худы, як кашчэй, ураднік з крыкам «Ні з месца!» кідаецца на пратакол». Калі б не гэтая сцэна, якая ў рэальнасці пацягнула за сабой арышты, следства, суды, лёс Сянкеві­ча склаўся б іначай.

 

Коласа асудзілі на тры гады, якія ён ад­бываў у мінскай турме з 1908-га па 1911-ы, ствараючы «Новую зямлю» і «Сымона-музы­ку». Алеся Сянкевіча магла напаткаць тая ж доля — і турма, і пісьменніцтва, — але ён здабывае замежны пашпарт і едзе ў ЗША.

 

Амерыканец

 

Там ён працуе на швейнай фабрыцы і на металургічным заводзе, будуе дамы, апра­цоўвае лес, ловіць вустрыц… Такі беларускі Джэк Лондан. Таму што і ён піша. Пазней, ужо жывучы ў Савецкім Саюзе, яскрава апіша шлях беларуса ў «краіну Колюмба», тамтэйшыя прыгоды, «Нэў-Іорк», «тунэль, па якому ходзіць падземная машина», ста­тую Свабоды, якая «пазірае на акіян»… Ён будзе пісаць і навукова-папулярныя, і літа­ратурна-крытычныя артыкулы, і нават на нейкі час стане членам рэдакцыйнай рады літаратурна-мастацкага часопіса «Полы­мя» (як і Якуб Колас), і да заснавання Віцеб­скай філіі літаратурнага аб’яднання «Ма­ладняк» будзе мець дачыненне, а пакуль што, як многія беларускія і амерыканскія пісьменнікі ў пачатку кар’еры, друкуецца ў перыёдыцы. Уступае ў Амерыканскую са­цыялістычную партыю, як Джэк Лондан. Становіцца адным з wobblies — членам міжнароднай палітычнай арганізацыі «Ін­дустрыяльныя рабочыя свету».

 

У той год, калі Якуб Колас трапляе ў тур­му, Алесь Сянкевіч сядае на ўніверсітэц­кую лаву: заробленых у Амерыцы грошай яму хапае, каб паступіць у Вышэйшую ме­дыцынскую школу ўніверсітэта Мэрыленд у Балтымары, «самым рускім горадзе Аме­рыкі».

 

У 1913-м ён ужо ўрач. Практы­куе спачатку ў Балтымары, пасля ў Філадэльфіі, а потым яго неш­та прыцягвае на Аляску, дзе ён не толькі лечыць мясцовае насель­ніцтва, але і вывучае хваробы- эндэмікі.

 

І хто ведае, ці не атрымаў бы Амерыкан­скі кантынент яшчэ аднаго Дамейку, калі б не даляцела да Аляскі вестка пра тое, што ў Расіі адбылася рэвалюцыя.

 

Гэта яшчэ толькі люты 1917 года. Але ўжо ўлетку Алесь Сянкевіч купляе білет на карабель і неўзабаве апынаецца ва Уладзі­вастоку.

 

Новы літаратурны партрэт

 

На зямлі рэвалюцыі Алесь Сянкевіч пачы­нае з таго, што ўзначальвае ўрачэбны ўча­стак Нікольск-Усурыйскага павета. Зрэш­ты, нядоўга. У пачатку 1918-га ён ужо кіруе ўсёй медыцынай Прыморскай вобласці. Але ў хуткім часе Прымор’е апынаецца ў руках белагвардзейцаў, і Сянкевіч, настроены рэ­валюцыйна, ператвараецца ў падпольшчы­ка і партызана.

 

На левым беразе горнай рэчкі Сучан, у тайзе, у пятнаццаці вёрстах ад бліжэйшага населенага пункта, у даліне над ручаём, ста­яць тры шалашы. Побач нацягнутая палат­ка, «адбітая ў амерыканцаў». Гэта партызан­скі шпіталь, у якім, па ўспамінах камандзіра Ільюхава, «дзякуючы дбайнаму догляду» до­ктара Сянкевіча і яго памагатых, нават «пра­свідраваны наскрозь кулямі, дзіравы як рэша­та» ўладзівастоцкі грузчык і той паправіўся.

 

Аднаго разу ў атрад прыйшоў «душэўны малец» — худы, з дзіцячым тварам на доўгай шыі, блакітнавокі рашуча настроены юнак па мянушцы Булыга, які артыстычна чы­таў Някрасава ля вогнішча. Гэта быў вучань уладзівастоцкай камерцыйнай вучэльні Саша Фадзееў. Ён адмовіўся ад выпускных экзаменаў, стаў у 17 гадоў камуністам і па закліку сэрца рушыў у партызаны. Хлопец так палюбіў свайго цёзку, начальніка шпіта­ля Аляксандра Сянкевіча, што ўвасобіў яго ў доктары Сташынскім у аповесці «Разгром», якую напісаў неўзабаве, па гарачых слядах тых падзей, пра якія пяецца ў знакамітым партызанскім гімне:

 

«По долинам и по взгорьям

Шла дивизия вперед,

Чтобы с боем взять Приморье —

Белой армии оплот».

 

Якуб Колас даў нам знаць, які голас быў у Алеся Сянкевіча. З твора Аляксандра Фадзе­ева можна даведацца, як гэты Бас выглядаў: «З барака, няскладна зламаўшыся ў дзвя­рах, выйшаў доктар Сташынскі. Адразу вы­прастаўся, як доўгі сцізорык, і стала дзіўна, як гэта ён мог сагнуцца, калі вылазіў». На доктары шэры бальнічны халат, у яго жор­сткія кашчавыя далоні, доўгі жоўты твар і бліскучыя чорныя вочы, якія глядзяць «неяк здалёк і тужліва, быццам увабралі ўсю бясслоўную тугу па людзях».

 

Ёсць думка, што гімн далёкаўсходніх пар­тызан, які ўсхваляе перамогу чырвонаармей­цаў над белымі, аўтар слоў прысвяціў герою рэвалюцыі і грамадзянскай вайны Сяргею Лазо. Але пра Лазо ў ім ні слоўца. А вось Алесь Сянкевіч пра Лазо напісаў. «Сёння прыйшоў да нас Сяргей Лазо, — занатаваў ён. — З кіем у руках, з велізарным таёжным клункам за плячыма, увесь абарваны, у лапцях. Што зра­білася з дарагім славутым Сяргеем! Твар, рукі, ногі распухлі. Раблю аналіз мачы. Нефрыт». Лазо два месяцы праблукаў у тайзе з атрадам, у якім былі параненыя, і трэба было іх адвес­ці ў бяспечнае месца. Завёў, а сам захварэў. Цэлы месяц ляжаў на хутары ў нейкага стара­вера, а як трохі ачуняў, рашыў давалачыся да Сянкевіча. «Лячу Сяргея, — піша Сянкевіч. — Дыета для яго хваробы ідэальная — аб’есціся нечым. — І далей: — Стаў на ногі Сяргей».

 

Калі «Разгромили атаманов, // Разогнали воевод // И на Тихом океане // Свой закон­чили поход…», Сянкевіч у новастворанай Далёкаўсходняй рэспубліцы стаў міністрам народнай асветы. Але зноў гэта ненадоўга. Відаць, такі ў яго лёс: якую пасаду ні зой­ме — усё ненадоўга.

 

ДВА ВЯРТАННІ Ў БЕЛАРУСЬ

 

Трохі пабыўшы камісарам земляробст­ва ў Хабараўскім краі, Сянкевіч нарэшце вяртаецца ў Беларусь. З сярэдзіны снеж­ня 1921-га да сярэдзіны жніўня 1922-га ён народны камісар аховы здароўя ў ССРБ.

 

Што ён паспеў зрабіць за тыя восем ме­сяцаў, на працягу якіх узначальваў наш наркамздраў? Пачынаўся перыяд НЭП. Лячэбныя ўстановы пераводзіліся на мяс­цовы бюджэт, аптэкі здымаліся з дзяр­жаўнага фінансавання. Нават перавозка цяжка хворых карэтамі хуткай медыцын­скай дапамогі ажыццяўлялася платна — за адзін рубель золатам. Не плацілі ўтрыман­цы сабеса, бежанцы, беспрацоўныя, чле­ны прафсаюзаў, чырвонаармейцы і мілі­цыянеры.

 

Тады ж на медыцынскім факультэце БДУ фарміруюцца «фундаментальныя» кафедры. У вёсках прапагандуецца фіз­культура, і Алесь Сянкевіч піша пра яе папулярызатарскія артыкулы.

 

У жніўні 1922 года яго перакідваюць у Віцебск — трэба падняць там на на­лежны ўзровень агітацыйна-прапаган­дысцкую дзейнасць, а заадно пракан­траляваць стварэнне Віцебскай філіі літаратурнага «Маладняка».

 

А потым была Масква. Усяго толь­кі праз год, у 1923-м, Сянкевіч стаў там спачатку дырэктарам Інстытута гігіе­ны і санітарыі Наркамздрава РСФСР, потым загадчыкам беларускага секта­ра Камуністычнага ўніверсітэта нацы­янальных меншасцей Захаду. Лёс гуляе ім як мячыкам, які лётае паміж асве­тай і медыцынай, дзвюма атрыманымі некалі адукацыямі, беларускай і аме­рыканскай. Пасля трох гадоў у Маскве Алесь Сянкевіч зноў едзе ў Мінск — гэ­тым разам у БДУ, на кафедру гісторыі партыі і ленінізму. Потым рэктарствуе ў Беларускім камуністычным універ­сітэце, а потым зноў едзе ў Маскву — ва Усесаюзны радыёкамітэт. Пункт пры­кладання сілы — служба «Апошніх па­ведамленняў». Як жа знакава!

 

Набліжаецца 1938 год…

 

Ішла жорсткая барацьба з інфек­цыямі: рэспубліку апаноўвалі сып­ны і брушны тыф, малярыя, хале­ра, сіфіліс, туберкулёз і трахома. На барацьбу з апошняй акурат у 1922 годзе пачынаюць рэгулярна вылу­чацца грашовыя сродкі. Камісія па лячэнні хвароб вачэй будзе створа­на ў 1923-м, але пачатак гэтай работы закладаецца пры Сянкевічу. З таго ж 1922-га, з часу яго кіравання наркам­здравам, бярэ свой пачатак дзіцячая псіхіятрычная служба.

 

На настаўніцкім нелегальным з’ездзе. Кім Шастоўскі. 1982 год.

 

«Захоўваць вечна»

 

Глядзіш на фотаздымак чалавека, лёс якога вядомы да апошніх імгненняў, — і здаецца, што гэты лёс быў прапісаны на твары загадзя. Пячаткай нанесены на стуленыя вусны, укладзены ў склад­кі між бровамі, у мяккі прышчур пад­слепаватых вачэй за круглымі шкель­цамі акуляраў. Калі ён паспеў сапсаваць зрок? Калі глядзеў «здалёк і тужліва» з «тугою па людзях»?

 

10 студзеня 1938 года Алеся Сянкеві­ча арыштавалі.

 

Усё было, як у тысяч людзей, якія праз гэта тады прайшлі. «Санкцы­янірую… Намеснік Генеральнага праку­рора СССР… Ордэр на арышт… Сянкеві­ча Аляксандра Антонавіча… 1884 года нараджэння…» Ён, як тысячы людзей, чытаў гэта, адчуваючы, як вялікай ігол­кай праколваецца наскрозь яго сэрца. І не дачытаў да канца. Не паверыў. По­тым былі «Рукі назад!», «Не азірацца!», дворык-калодзеж, нізкая арка, лесвіца з прыступкамі, якія ад краёў да сярэдзіны правальваюцца ямінамі ў палову сваёй таўшчыні. Колькі разоў павінны былі прайсці па іх дзве пары ног — канваіра і арыштанта? Потым былі зноў дзве­ры — з рашоткай і шыльдай «Прыём­ная арыштантаў». Там забралі з кішэні гадзіннік, нататнік, насоўку… Насоўку працягнулі назад: «Вазьміце». Як зд­зек. «На гадзіннік атрымаеце квітан­цыю». «Калі квітанцыю, значыць выпус­цяць?» — прамільгнула ў галаве. І зноў: «Рукі назад!», ламаныя калідоры, аліўка­вага колеру дзверы, шкляныя вочкі…

 

«Навошта вы зрэзалі гузікі?!» — «Не паложана!»

 

«У вас ёсць вошы?» — «Я ўрач».

 

«Венерычныя хваробы?» — «Што?»

 

А потым ён мыўся ў душы смярдзю­чым мылам. Потым яму далі бялізну не яго памеру, праштампаваную. А пра яго вопратку сказалі, што яна ў «пражар­цы». Потым у яго ўзялі адбіткі пальцаў на бланк з надпісам «Захоўваць вечна», а ён здзіўляўся адсутнасці логікі: спачат­ку душ, а потым так запэцкаць пальцы! Яму далі кубак, у які налілі карычневай вадкасці. Кубак эмаліраваны, зялёны, грамаў на трыста, з вельмі дзіўнай вы­явай: кошка ў акулярах нібыта чытае кніжку, а на самой справе сочыць за птушачкай...

 

Прынеслі квітанцыю. «Калі квітан­цыя, значыць не расстраляюць?!» — зноў прамільгнула ў яго галаве… Нічога дзіўнага, усё як у тысяч іншых…

 

Дзіўна толькі, што расстралялі яго 29 чэрвеня 1938 года не ў Маскве, дзе арыштавалі, а этапіраваўшы ў Мінск. Быццам нехта, хто ўзяў на сябе ролю лёсу, яшчэ раз захацеў кінуць мячык.

 

Прызнаны праз 28 гадоў невінава­тым, Алесь Сянкевіч застаўся ў Мінску…